นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

 

นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

 

นายสมชาย เวียงชัย

หัวหน้างานวิชาการ

นายอนันต์ เทพแก้ว์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวศรีสุข ชีวสุขานนท์

บริหารงานงบประมาณ

นายพิทักษ์ สุดโต

หัวหน้างานบุคลากร

นางน้ำอ้อย พุ่มเข็ม

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายประกอบ บุญศรีวงษ์

นางรู้จิต ดวงจันทร์

นางสาววรัจฉรา คงสุกใส

นายกนกพล ชลาภิรมย์

นายสุรัตน์ จูมที

นางสาวยศวดี พันธ์พืช

นางสาวกนกพลอย ลิโมภาสิทธิ์

นางสาวสรียา สังวาลเดช

นายศุภฤกษ์ ทัศนสุวรรณ

นางรัชตา ชื่นใจฉ่ำ

นางสาวศศิร์อร โพธิ์ศรีทอง