นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒  ตั้งอยู่ เลขที่  ๘๕ หมู่ ๔   ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ประมาณ   ๑๕    กิโลเมตร  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๑๙   โดยนายวิชัย  ดวงจันทร์  กำนันตำบลมะขามล้ม(ในขณะนั้น)และประชาชนชาวมะขามล้มได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าลูกหลานชาวบ้าน บ้านวังน้ำเย็น  บ้านหมี่ตะลุ่ม  วัดโบสถ์  และสถานที่ใกล้เคียง มีความลำบากในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในจังหวัดสุพรรณบุรี  ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง  จึงได้ร่วมกันจัดหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน  มีทั้งจัดซื้อและบริจาคที่ดิน ดังนี้ นายทองใบ  ยอดอานนท์  บริจาคที่ดิน  ๑๕    ไร่  นางหวาน  หลีพันธ์  บริจาคที่ดิน   ๑๔ ไร่  ๓ งาน – ๔๘   ตารางวา  นายทองดี  หอมสุวรรณ  บริจาคที่ดิน รวมเป็นพื้นที่ซื้อและบริจาค   ๓๕ ไร่  ๓ งาน  ๐  ตารางวา  และปัจจุบันขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ  หมายเลขทะเบียน   ๑๔๓  สุพรรณบุรี ก่อนที่กรมสามัญศึกษาจะจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  คุณแม่หรรษา  สุจิตต์  คหปตนี  ชาวสุพรรณบุรี  ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ   ๐๐๖   จำนวน ๖  ห้องเรียน  พร้อมทั้งครุภัณฑ์  ห้องน้ำ – ห้องส้วม  จัดทำถนนภายในโรงเรียน  จัดสร้างเสาธง  ๑ เสา รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น  ๔๕๐,๐๐๐ บาท  และ ฯพณฯ นายบรรหาร   ศิลปอาชา   ได้ร่วมบริจาคงบประมาณเพื่อทาสีอาคารเรียนเป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท  ดังนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ คุณแม่หรรษา  สุจิตต์   กรมสามัญศึกษา  จึงอนุญาตให้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒  และได้ทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน  เมื่อ  วันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๑๙ โดยมี ฯพณฯ นายบรรหาร   ศิลปอาชา  (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ขณะนั้น )  เป็นประธานพิธีเปิด  
เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๗๕ คน นักเรียนชาย ๒๑  คน  นักเรียนหญิง ๕๔  คน  โดยมี  นายสุริยะ  หาญทนงค์  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ คนแรก
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร   แบบ  ๒๑๖  ครึ่งหลังเป็นเงิน   ๓,๑๖๕,๐๐๐  บาท 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณจัดสรรสนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ค (หลังแรก)จนเต็มรูปแบบ  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์  CS ๒๐๘  A คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนหนึ่งอาคาร อาคารฝึกงาน (GEN I GEN H)  จำนวน ๑ อาคาร อาคารโรงฝึกงานเกษตรกรรม จำนวน ๑ อาคาร  อาคารบ้านพักครู  บ้านแฝด จำนวน ๑ หลัง ถังน้ำฝน แบบ ฝ ๓๓ คสล. จำนวน ๓ ลูก(หนึ่งชุด)

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ  โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( มพช. ๒ รุ่น ๒ )
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณบริจาค สร้างหอพระพุทธ ๑ หอ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ห้องส้วมชาย ๑ หลัง และได้รับเงินบริจาคก่อสร้างศาลา ๖๐ พรรษา (๖ เหลี่ยม) จำนวน ๑ หลัง 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ค ๓๘ พิเศษ จำนวน ๑ หลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ๑ หลัง  งบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงอาหาร แบบ ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้ปลูกสร้างโรงจอดรถจากไม้ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหลังเก่า จำนวน ๑ หลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ระดับอำเภอบางปลาม้า เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ลำดับ ๗๖๙  ของประเทศ

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชีวิต 

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต

สีประจำโรงเรียน

“ เขียว – แสด ”

ตราประจำโรงเรียน